Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego
Informacje ogólne.
Regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym poleaddict.eu. Sklep internetowy działający pod adresem www.poleaddict.eu, prowadzony jest przez firmę POLE ADDICT – WORKOUT WEAR Marlena Rembelska, z siedzibą w Kwaśniowie Dolnym, ul. Główna 92, 32-310. NIP: 6371890534, REGON: 362024840.
Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu jest POLE ADDICT – WORKOUT WEAR Marlena Rembelska, z siedzibą w Kwaśniowie Dolnym, ul. Główna 92, 32-310
Regulamin Sklepu skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu. Regulamin Sklepu określa zasady korzystania z konta Sklepu oraz zasady składania Zamówień w Sklepie i zawierania umów sprzedaży. Sklep udostępnia Regulamin Sklepu na swojej stronie internetowej www.poleaddict.eu.
Stosowane w Regulaminie Sklepu pojęcia oznaczają:
- SKLEP – poleaddict.eu;
- KLIENT – każda osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupu Towaru w Sklepie;
- TOWAR – każdy Towar oferowany na sprzedaż na stronie internetowej www.poleaddict.eu;
- REGULAMIN SKLEPU – niniejszy Regulamin;
- KONSUMENT – zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
- KOSZYK – oznacza element Sklepu, za pomocą, którego Klient precyzuje szczegóły zakupu, takie jak: rodzaj, liczba zakupionych Towarów, dane do dowodu sprzedaży, sposób płatności, itp.;
- ZAMÓWIENIE – oświadczenie Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Sklepu w celu zawarcia umowy sprzedaży określonych Towarów;
- FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz za pośrednictwem, którego Klient podaje dane niezbędne do realizacji Zamówienia;
- DANE OSOBOWE - oznaczają zgromadzone w trakcie Rejestracji Klienta w Sklepie oraz podczas korzystania przez Klienta ze Sklepu i jego funkcjonalności wszelkie informacje dotyczące Klienta; Dane Osobowe są przetwarzane w celach i w zakresie wskazanym w Polityce Prywatności;
I. Zamówienia
1.1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
b) e-mailem na adres info@poleaddict.eu dostępny na stronie internetowej Sklepu
1.2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. W szczególności Klient zobowiązany jest ujawnić swoje imię i nazwisko (bądź nazwę firmy), adres wysyłki, telefon kontaktowy, adres e-mail. Dane powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości, co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
1.3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
1.4. Sklep przyjmuje Zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Jedynie Zamówienia składane telefonicznie i pocztą elektroniczną przyjmowane są w dni robocze w godzinach 9.00 – 20.00. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone.
1.5.Klient może złożyć Zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji).
1.6.Warunkiem złożenia Zamówienia jest wypełnienie w Formularzu Zamówienia wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki.
1.7.W celu złożenia Zamówienia należy dokonać wyboru Towarów w Sklepie, w szczególności w zakresie ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości i kontynuować procedurę składania Zamówienia poprzez wybór odpowiednich opcji.
1.8.Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma na podany adres e-mail wiadomość stanowiącą potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną („Potwierdzenie realizacji i wysyłki zamówienia”) zawierająca informacje dotyczące złożonego Zamówienia, ilości zamówionych Towarów, wartości Zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji Zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta, Sklepu a także informacje o procedurze składania reklamacji, co do Towarów oraz o uprawnieniu Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży. Otrzymanie w/w potwierdzenia oznacza, że między Klientem a Sklepem zawarta została umowa sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.
1.9.W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie) i nie ma możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci Klientowi należność za towar w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.
1.10.Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu wysyłki zamówionego towaru. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot zapłaty nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta. Zmian w zamówieniu można dokonywać kontaktując się z obsługą sklepu przez e-mail.
1.11.Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Koszty dostawy oraz sposób dostawy towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
1.12.Sklep ma prawo anulować zamówienie po 5 dniach roboczych od złożenia zamówienia przez Klienta, jeśli na koncie Sklepu nie ma zaksięgowanej płatności za zamówienie (przy wybranej opcji płatności elektronicznej lub przelewem).
II. Dostawa zamówień
2.1. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, Paczkomatów lub firmy kurierskiej, na adres wskazany w zamówieniu przez Klienta.
2.2.Przewidywany czas dostawy wynosi do 3 dni roboczych od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity i maksymalny termin realizacji Zamówienia – o ile Towar jest dostępny w Sklepie - nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych. Rozpoczęcie realizacji Zamówienia nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży (i ew. kosztów przesyłki), w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności, jako przedpłaty internetowej (tj. przelewem internetowym).
2.3.Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
2.4.Wydając towar Sklep wydaje dokument sprzedaży w postaci dowodu sprzedaży.
2.5.Koszty wysyłki podane są na stronie www.poleaddict.eu i zależne od wybranej przez Klienta opcji wysyłki (kurier, Paczkomaty, Poczta Polska).
III. Zasady dokonywania płatności
3.1. Zapłata za zamówiony towar może być dokonana według wyboru Klienta:
- przelewem na rachunek bankowy Sklepu: 90 1140 2004 0000 3802 7734 5019
- przelewem elektronicznym: PayPal, Płatności On-line;
- gotówką przy odbiorze przesyłki kurierskiej (za pobraniem);

- Kartami płatniczymi:

* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

3.2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 

3.3.  Zwrot środków. 

-   W przypadku, gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej zwrot nastąpi  na rachunek karty użytej do płatności. 

 - Przy płatnościach kartą zamówienie będzie realizowane po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji i otrzymaniu środków na konto.

IV. Zwrot oraz wymiana towaru.

4.1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22 poz. 271 z zm.) („Ustawa”), Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawiera Formularz Wymiany/Zwrotu.

4.2. Zwracany lub wymieniany towar powinien być kompletny, posiadać metki, być w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu i nie może nosić śladów użytkowania.
4.3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, na zasadzie wskazanej w pkt. 4.1., zarówno Sklep jak i Klient będący konsumentem są zobowiązani do zwrotu towaru wraz z oryginalną metką i opakowaniem.
4.4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 10 ust. 3 Ustawy.
4.5. Klient za uprzednią zgodą Sklepu może w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru przez Klienta wymienić towar na inny. W takim przypadku powinien wypełnić Formularz Wymiany/Zwrotu.
4.6. W przypadku wymiany towaru, uiszczona cena zostanie zaliczona na poczet ceny wymienionego towaru, ewentualna różnica w cenie zostanie odpowiednio uiszczona przez Klienta lub zwrócona przez Sklep.
4.7 Sklep nie odbiera kierowanych do niego przesyłek przesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

4.8 Klient ponosi koszty przesyłki zwrotnej.

V. Reklamacja towaru
5.1. Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z zm.) wobec Klientów będących konsumentami, Sklep odpowiada za niezgodność towaru z umową. W przypadku Klientów niebędących konsumentami, Sklep odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
5.2. Klient zgłaszając reklamację drogą mailową na info@poleaddict.eu zobowiązany jest przesłać towar na adres: Marlena Rembelska, Kwaśniów Dolny 32-310, ul. Główna 92. Reklamacja powinna zawierać krótki opis powodu złożenia reklamacji.
5.3. Sklep poinformuje Klienta o rozpatrzeniu reklamacji w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji. Klient powinien podać w Formularzu Reklamacji dane kontaktowe umożliwiające skontaktowanie się z Klientem w wymienionym terminie, np. numer telefonu lub adres e-mail.
VI. Ochrona danych osobowych
8.1. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

8.2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 

V. OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1.1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

1.2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszej wiadomości email Sprzedawca ponawia jednokrotnie wysyłkę wiadomości po siedmiu dniach od wysłania pierwszej wiadomości.

1.3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

1.4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym i są dostępne dla wszystkich odwiedzających Sklep Internetowy.

1.5. Za wystawienie opinii Sprzedawca przyznaje każdorazowo Klientowi, który wystawił opinię, jednorazowy kod rabatowy na zakupy w Sklepie Internetowy o wartości 15% do wykorzystania na   w Sklepie Internetowym. Kod rabatowy jest ważny bezterminowo. Kod rabatowy przesyłany jest Klientowi na jego adres email podany w trakcie dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym niezwłocznie/ w terminie 2 dni po wystawieniu opinii.

1.6. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywany przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

1.7. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawcy ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

1.8. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium